അയിനക്കാട്‌ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തെ ലോക മലയാലികൾക്ക്‌ ജയ്ഹൂൻ.ടി.വി ഡോക്യുമെന്ററി സംഘം സമർപ്പിക്കുന്നു.
സംവിധാനം : ബാബു മൻഹ
സ്ക്രിപ്റ്റ്‌ : അൻവർ പാലേരി

Ayinakkad is a historic village in Calicut, Kerala blessed with heavenly natural scenery and rich cultural heritage. JAIHOON.TV documentary team visits the village and learns interesting facts

Direction: Babu Manha
Script : Anwar Paleri

Ayinakkad close to Payyoli, known as Land of PT Usha, the famous athlete. The Ayinakkad Juma Masjid is a famous holy place. The water flows from the Kuttyadi river (Kuttiyadi puzha). Building constructors who dig sand have increased the depth of the coastal areas. Residents spend lot of time on the bank of river. Large estates of cocunut trees also found. Lakes are source of drinking water during summers. The political leaders fail to solve some of the basic problems of people.

Kanarettan, only left farmer, shared his memories. Caste system was hghly privelent during that time.
The social fabric is generally peaceful without any conflicts. Most people are middle class.
The Ayyappankaavu UP School is the primary source of eduction for Ayinakkad children. K Kelappan, known as Kerala Gandhi, was educated here. Narayan Master, the ex-teacher of this school shared his thoughts.